Yhteystiedot

Jalkapallon Juniorivalmentajat ry


Sähköposti: juniorivalmentajat (a) gmail.com

Pankkiyhteys: FI72 1544 3000 0480 87 (NDEAFIHH)

***

Yhdistyksen säännöt (päivitetty 6.3.2021)

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Jalkapallon Juniorivalmentajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on juniorivalmennuksen edistäminen ja suomalaisen jalkapallon kehittäminen. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja sen toimialueena on koko Suomi.

Yhdistyksen tavoitteena on myös vaikuttaa suomalaista juniorijalkapalloa koskevaan keskusteluun sekä edistää ammattikunnan yleistä arvostusta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää seminaareja, koulutuksia ja kokouksia sekä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi edelleen omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä tehdä yhteistyösopimuksia.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet voivat olla joko varsinaisia jäseniä tai yhteisöjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään vain anomuksen tehneitä ja jäsenehdot täyttäviä henkilöitä.

Jäsenyyden ja jäsenehdot hyväksyy hallitus. Jäsenten on hyväksyttävä ja sitouduttava noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi ansioituneen varsinaisen jäsenen. Kunniajäsenen nimeämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Lisäksi hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta kuuteen (2-6) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on aina kaksi vuotta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

7 § Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Vuosikokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

11 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (joka toinen vuosi) 
  8. Valitaan toiminnantarkastaja
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahdenkolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutosesityksestä.

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous kahdenkolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Ehdotus toiminnan lopettamisesta on jätettävä hallitukselle kuukausi ennen yhdistyksen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava toiminnan lopettamista koskevasta ehdotuksesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.